Boost je carrière
met artificiële intelligentie

De Vlaamse AI Academie wil de Vlamingen voorbereiden op de omwentelingen die AI in hun beroep zullen veroorzaken. We willen ervoor zorgen dat onze beroepsbevolking deze nieuwe technologische ontwikkeling niet ‘gewoon’ ondergaat, maar wel geïnformeerd en vaardig tegemoet treedt.

Bart de Moor, voorzitter VAIA

Wat we doen

Waarom

In Vlaanderen vinden we excellent toponderzoek naar AI in de universiteiten, hogescholen en strategische onderzoekscentra. Anderzijds is de kennis van toegepaste AI bij jonge onderzoekers en professionals in het Vlaamse bedrijfsleven, de overheid en non-profit beperkt. Wij ontsluiten de expertise in de onderzoeksinstellingen voor de werknemers in onze maatschappij. Op die manier versterken we de economische competitiviteit van Vlaanderen voor de toekomst.

VAIA maakt deel uit van de derde pijler ‘Bewustmaking, opleiding en ethische omkadering’ uit het Vlaamse Beleidsplan AI dat in 2020 werd uitgerold. De academie zelf werd in 2021 opgestart.

Vlaamse innovatie-indicatoren t.o.v. het Europees gemiddelde

spindiagram met alle indicatoren afgezet t.o.v. het Europese gemiddelde
Volgens het Europees InnovatieScorebord (EIS) en Regionaal InnovatieScorebord (RIS) scoort Vlaanderen op alle innovatie-indicatoren boven het Europese gemiddelde, behalve op levenslang leren (en, in mindere mate, toepassing van design). Bron: EWI Vlaanderen, 2021

De Vlaamse AI Academie (VAIA): subsidie en werkplan 2021-2022

Beslissing Vlaamse Ministerraad van 16 juli 2021

Met het Vlaamse Beleidsplan Artificiële Intelligentie (AI) sluit Vlaanderen aan bij de internationale trend om drastisch te investeren in alle technologieën die ressorteren onder de verzamelnaam van AI. In dit kader werd vorig jaar de Vlaamse AI Academie (VAIA) opgericht. De Vlaamse Regering voorziet nu in de verdere ondersteuning van het opleidingsluik van VAIA in 2021-2022, zowel voor de Vlaamse doctoraatscholen als in het kader van Levenslang Leren. Ze keurt meteen ook het werkplan van VAIA voor 2021-2022 goed, dat de doelstellingen en de instrumenten specifieert die hiervoor zullen worden ingezet. De regering hecht ook haar goedkeuring aan de budgetten, de allocatie en het beheer ervan door de Stuurgroep van de VAIA, aan de toekenning van een vervolgsubsidie voor de Vlaamse AI Academie, en aan de coördinatie- en afstemmingsrol van de voorzitter van VAIA voor wat betreft mogelijke opleidingsinitiatieven met betrekking tot AI, die het licht zien in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, en dit om duplicatie van Vlaamse opleidingsinitiatieven rond AI te voorkomen en te vermijden.

op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits